فیلتر ممبران

فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب خانگی برقی مدل RO یا همان روش اسمز معکوس به کار گرفته می شود و وظیفه این فیلتر آن است که آب را از غشاهای مخصوصی به قطر 0.0001 میکرون عبور میدهد و به سبب آن کلیه سختی ها و آلودگی های آب را از بین میبرد و به کمک این فیلتر میتوان سختی موجود در آب را تا میزان سختی 1 TDS کاهش داد . این فیلتر در دستگاه تصفیه اب خانگی به عنوان فیلتر چهارم مورد استفاده قرار میگیرد .