فیلتر اکسیژن ساز استفاده شده در دستگاههای تصفیه آب خانگی با حرکات دورانی شکل خود اکسیژن آب را افزایش داده و با شکست مولکولی در آب باعث ایجاد اکسیژن در آب تصفیه شده می شود.فیلتر اکسیژن ساز قابل استفاده برروی کلیه دستگاههای تصفیه آب خانگی و اداری می باشد.زمان تعویض فیلتر اکسیژن ساز بطور متوسط بین 8 تا 10 ماه است.