تصفیه آب با فیلتر ماورابنفش جهت تصفیه ی آب چاهها و چشمه ها مورد استفاده قرار میکیرد.. فیلتر ماورابنفش یا یووی این نوع منابع آبی را تبدیل به آب قابل شرب می نماید.طبق بررسی های بعمل آمده در استانداردهای بین المللی فیلتر اشعه ماورابنفش(لامپ یووی) هیچگونه اثر سوء و منفی برروی بدن انسان ندارد بلکه تنها ،باعث از بین بردن کلیه میکروب ها،انگل ها ، ویروس و میکروارگانسیم های مضرشیمیایی موجود در آب به طور 100 درصدی می شود.