دستگاه تصفیه خانگی برای تصفیه آب شهری استفاده می‌شود. فیلترهای باکیفیت استفاده‌شده در دستگاههای تصفیه آب خانگی شرکت تصفیه سازان مهر تمام آلودگی‌های مختلف نظیر گردوخاک، ذرات معلق، گازهای محلول، فلزات سنگین، باکتری‌ها، نیترات و یون‌های تک ظرفیتی و چند ظرفیتی محلول در آب را از آن حذف نموده و در مراحل پایانی با افزودن مواد معدنی آبی گوارا و فاقد هرگونه آلودگی که حاوی املاح موردنیاز بدن بوده را در اختیار قرار می‌دهند.