تعویض فیلتر دستگاههای تصفیه آب خانگی بصورت دوره ای انجام می شود . هر شش ماه یکبار باید فیلتر های PP , UDF , CTO تعویض گردد و فیلترهای بالا هم هر 10 تا 12 ماه یکبار باید تعویض گردد. عدم تعویض به موقع فیلترهای دستگاه تصفیه آب به مراتب مضرتر از استفاده از آب شرب شهری می باشد. چرا که بعداز گذشت عمر مفید فیلتر دستگاه، به دلیل اشباع شدن این فلیترها، آب به مراتب آلوده تر از آب شرب شهری می شود. بنابراین برای حفظ سلامت آب آشامیدنی و استفاده بهینه از دستگاه تصفیه آب ،به زمان تعویض فیلترها توجه ویژه داشته باشید.